Tham quan Bàu Trắng, Phan Thiết và đi xe địa hình

Photo Minh Bùi - Oct 2015

Tham quan Bàu Trắng, Phan Thiết và đi xe địa hình
Tham quan Bàu Trắng, Phan Thiết và đi xe địa hình - Photo Minh Bùi

Tham quan Bàu Trắng, Phan Thiết và đi xe địa hình

Tham quan Bàu Trắng, Phan Thiết và đi xe địa hình

Tham quan Bàu Trắng, Phan Thiết và đi xe địa hình

Tham quan Bàu Trắng, Phan Thiết và đi xe địa hình

Tham quan Bàu Trắng, Phan Thiết và đi xe địa hình

Tham quan Bàu Trắng, Phan Thiết và đi xe địa hình

Tham quan Bàu Trắng, Phan Thiết và đi xe địa hình

Tham quan Bàu Trắng, Phan Thiết và đi xe địa hình

Đi xe địa hình ở Bàu Trắng, Phan Thiết
Đi xe địa hình ở Bàu Trắng, Phan Thiết

Đi xe địa hình ở Bàu Trắng, Phan Thiết

Đi xe địa hình ở Bàu Trắng, Phan Thiết

Đi xe địa hình ở Bàu Trắng, Phan Thiết

Đi xe địa hình ở Bàu Trắng, Phan Thiết

Đi xe địa hình ở Bàu Trắng, Phan Thiết

Đi xe địa hình ở Bàu Trắng, Phan Thiết

Đi xe địa hình ở Bàu Trắng, Phan Thiết

Đi xe địa hình ở Bàu Trắng, Phan Thiết

Đi xe địa hình ở Bàu Trắng, Phan Thiết

Share on Google Plus

0 comments:

Đăng nhận xét