Tham quan Làng cổ Đường Lâm ở Hà Nội

Tham quan Làng cổ Đường Lâm ở Hà Nội

Photo An Bùi

Tham quan Làng cổ Đường Lâm
Đền Và trong khu làng cổ Đường Lâm - Photo An Bui

Đền Và trong khu làng cổ Đường Lâm
Đền Và trong khu làng cổ Đường Lâm

Tham quan Làng cổ Đường Lâm

Tham quan Làng cổ Đường Lâm

Tham quan Làng cổ Đường Lâm

Tham quan Làng cổ Đường Lâm

Tham quan Làng cổ Đường Lâm

Tham quan Làng cổ Đường Lâm

Tham quan Làng cổ Đường Lâm

Tham quan Làng cổ Đường Lâm

Tham quan Làng cổ Đường Lâm

Tham quan Làng cổ Đường Lâm

Tham quan Làng cổ Đường Lâm

Tham quan Làng cổ Đường Lâm

Tham quan Làng cổ Đường Lâm
Khu vực Đình Làng của làng cổ Đường Lâm - Photo An Bùi

Tham quan Làng cổ Đường Lâm

Tham quan Làng cổ Đường Lâm

Tham quan Làng cổ Đường Lâm

Hẻm nhỏ với các bức tường được xây bằng đá Tổ Ong
Hẻm nhỏ với các bức tường được xây bằng đá Tổ Ong - Photo An Bùi

Tham quan Làng cổ Đường Lâm

Tham quan Làng cổ Đường Lâm

Tham quan Làng cổ Đường Lâm

Tham quan Làng cổ Đường Lâm

Tham quan Làng cổ Đường Lâm

Tham quan Làng cổ Đường Lâm

Tham quan Làng cổ Đường Lâm

Tham quan Làng cổ Đường Lâm

Share on Google Plus

0 comments:

Đăng nhận xét