Hội đua bò Chùa Rô, An Giang

Hội đua bò Chùa Rô, An Giang
Hội đua bò Chùa Rô, An Giang

Đôi bò đang về đích, An Giang
Đôi bò đang về đích

Chăm sóc bò sau khi đua, An Giang
Chăm sóc bò sau khi đua

Hội đua bò Chùa Rô, An Giang

Hội đua bò Chùa Rô, An Giang

Nhận xét