Một ngày tour tham quan phố cổ Hội An 2014

Một ngày tour tham quan phố cổ Hội An 2014

Photo Gilles Bloudeau


Một ngày tour tham quan phố cổ Hội An 2014

Một ngày tour tham quan phố cổ Hội An 2014

Một ngày tour tham quan phố cổ Hội An 2014

Một ngày tour tham quan phố cổ Hội An 2014

Một ngày tour tham quan phố cổ Hội An 2014

Một ngày tour tham quan phố cổ Hội An 2014

Một ngày tour tham quan phố cổ Hội An 2014

Một ngày tour tham quan phố cổ Hội An 2014

Một ngày tour tham quan phố cổ Hội An 2014

Một ngày tour tham quan phố cổ Hội An 2014

Một ngày tour tham quan phố cổ Hội An 2014

Một ngày tour tham quan phố cổ Hội An 2014

Một ngày tour tham quan phố cổ Hội An 2014

Một ngày tour tham quan phố cổ Hội An 2014

Một ngày tour tham quan phố cổ Hội An 2014

Một ngày tour tham quan phố cổ Hội An 2014

Nhận xét