Tham quan Miếu bà Chúa Xứ, Châu Đốc

Tham quan Miếu bà Chúa Xứ, Châu Đốc

Photo An Bùi

Miếu bà Chúa Xứ, Châu Đốc
Miếu bà Chúa Xứ, Châu Đốc - Photo An Bui

Miếu bà Chúa Xứ, Châu Đốc

Miếu bà Chúa Xứ, Châu Đốc

Miếu bà Chúa Xứ, Châu Đốc

Miếu bà Chúa Xứ, Châu Đốc

Miếu bà Chúa Xứ, Châu Đốc

Miếu bà Chúa Xứ, Châu Đốc

Miếu bà Chúa Xứ, Châu Đốc

Miếu bà Chúa Xứ, Châu Đốc

Miếu bà Chúa Xứ, Châu Đốc

Miếu bà Chúa Xứ, Châu Đốc

Miếu bà Chúa Xứ, Châu Đốc

Miếu bà Chúa Xứ, Châu Đốc


Miếu bà Chúa Xứ, Châu Đốc

Miếu bà Chúa Xứ, Châu Đốc

Share on Google Plus

0 comments:

Đăng nhận xét