Hành trình trekking Fansipan

Bắt đầu hành trình từ Trạm Tôn, với độ cao 1900 m
Bắt đầu hành trình từ Trạm Tôn, với độ cao 1900 m

Hành trình trekking Fansipan

Hành trình trekking Fansipan

Hành trình trekking Fansipan

Hành trình trekking Fansipan

Hành trình trekking Fansipan

Hành trình trekking Fansipan

Hành trình trekking Fansipan

Hành trình trekking Fansipan

Hành trình trekking Fansipan

Hành trình trekking Fansipan

Hành trình trekking Fansipan

Hành trình trekking Fansipan

Hành trình trekking Fansipan

Nhận xét