Tham quan chùa đá vàng ở Kyaikto

Tham quan chùa đá vàng ở Kyaikto

Photo Mộng Hồng

Tham quan chùa đá vàng ở Kyaikto


Tham quan chùa đá vàng ở Kyaikto

Tham quan chùa đá vàng ở Kyaikto

Tham quan chùa đá vàng ở Kyaikto

Tham quan chùa đá vàng ở Kyaikto

Tham quan chùa đá vàng ở Kyaikto

Nhận xét