Nghệ thuật múa của người Chăm ở Ninh Thuận

Nghệ thuật múa của người Chăm ở Ninh Thuận

Photo by Logan Bùi

Nghệ thuật múa của người Chăm ở Ninh Thuận
Nghệ thuật múa của người Chăm ở Ninh Thuận - Photo Logan Bùi

Nghệ thuật múa của người Chăm ở Ninh Thuận

Nghệ thuật múa của người Chăm ở Ninh Thuận

Nghệ thuật múa của người Chăm ở Ninh Thuận

Nghệ thuật múa của người Chăm ở Ninh Thuận

Nghệ thuật múa của người Chăm ở Ninh Thuận

Nghệ thuật múa của người Chăm ở Ninh Thuận

Nghệ thuật múa của người Chăm ở Ninh Thuận

Nghệ thuật múa của người Chăm ở Ninh Thuận

Nghệ thuật múa của người Chăm ở Ninh Thuận

Share on Google Plus

0 comments:

Đăng nhận xét